Články

Vytisknout

Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů


Vyplněním formuláře na stránkách Fabrikanapenize.cz souhlasím se zpracováním všech mnou zadaných osobních údajů společnosti: 

Smlouva o zpracovávání osobních údajů

V souvislosti s novým evropským nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), vás musím informovat o tom, jak  zpracovávám vaše osobních údaje. Účelem nového evropského nařízení je větší ochrana Vašich osobních údajů a Váš větší přehled o jejich zpracovávání a Vašich právech. 

Vaše údaje jsou zpracovávány výhradně v souladu s platnou legislativou. Osobní údaje zpracováváme výhradně se souhlasem klienta. Je pouze na jeho svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v námi navrženém rozsahu poskytne nebo neposkytne. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné a již poskytnutý souhlas lze odvolat. Rozsahem poskytnutého souhlasu jsme vázáni a plně ho respektujeme.

1. Zpracovatel

Zpracovatelem osobních údajů je

Zdena Katayama
U půjčovny 4/953

11000 Praha 1

IČ: 71532625

2. Účely zpracování

Vaše údaje budeme zpracovávat za účelem realizace Vašich objednávek, pro účely fakturace a vedení evidence a pro zasílání obchodních nabídek a oznámení.

3. Rozsah zpracování

Zpracováváme následující zákaznické údaje, které jsou nezbytné pro realizaci objednávek: jméno, příjmení, ulice, město, PSČ, stát, telefon, mobilní telefon, název společnosti, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, e-mail a IP adresa.

4. Doba zpracování

Vaše osobní údaje budou bezpečně uloženy, shromažďovány, zpracovávány a archivovány z důvodu nutnosti evidovat absolvované semináře (jelikož je potřeba dodržovat pořadí navštěvovaných seminářů) po dobu 10 let, od poslední realizované objednávky.

5. Reklamní služby

Na tomto webu využíváme Vaše kontakty k zasílání reklamních či obchodních sdělení. Nepředáváme Vaše kontaktní informace třetím stranám.

6. Právo na přístup a přenositelnost dat

Uživatel má právo na získání informací o účelu a rozsahu zpracování jeho osobních údajů. Povinností správce je předat nositeli údajů všechny o něm zpracovávané informace ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. Uplatněním tohoto práva získává uživatel větší kontrolu nad svými osobními údaji a má rovněž možnost je v takto získané podobě předat jinému správci.

7. Právo být zapomenut

Uživatel má právo na vymazání veškerých osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány a pominul-li zákonný důvod jejich případné archivace.

8. Zabezpečení ochrany dat

Disponujeme moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanizmy, zajišťujícími ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

9. Zpracovatelé a příjemci:

Osobní údaje nejsou poskytovány žádné další straně. Ochrana osobních údajů je Z. Katayama  technicky a organizačně zabezpečena v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů. 

V případě vašeho nesouhlasu s používáním vašich osobních údajů vám nebudeme moci po nabytí účinnosti evropského nařízení poskytnout výše uvedené služby.